בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
רציתי לשאול על לבוש השאל (שכמיה). יש רבנים שמצדדים ומעודדים, אך יש כאלה שאומרים שלא כדאי כי זה יוצא דופן ובולט. אני ממש מבולבלת. מי צודק?

תשובה:

אכן גדולי עולם וגדולי הדור חתמו על כרוזים המעודדים את לבוש השאל הקדוש, ובימינו חוזרות אלפי בנות ישראל, לקיים בנו מקרא שכתוב שבזכות נשים צדקניות שבדור ניגאל.

אם אנחנו יוצאות מנקודת מוצא שמשמעות המילה 'צניעות' הינה כפשוטו - להצניע, כלומר להסתיר את גופנו, אין ספק שהשכמיה מסתירה את צורת הגוף וחיתוך האברים, הרבה יותר מחולצה וז'קט רחבים. כך נהגו בנות ישראל להתלבש עד לפני כמה עשרות שנים בכל התפוצות ובאה"ק. המקור לכך מובא ברמב
"ם (נשים, הלכות אישות, פרק יג) וכן מוזכר בשולחן ערוך (אבן העזר סימן כא) שיש מקומות בהן אשה שיוצאת ללא רדיד החוֹפה את גופה כטלית, עוברת על דת יהודית ומפסידה כתובתה.

נעבור להשיב על טענת המתנגדים. אילו היה איסור או פגם כלשהו להיות יוצאת דופן, באיזה אופן אמורה להתלבש אשה שומרת-מצוות המתגורת בשכונה חילונית? האם עליה להתלבש ולהיראות כחילונית כדי לא להיות יוצאת דופן ובולטת?


מצינו במקורות שההיפך הוא הנכון. אמה של מלכות - רות המואביה
(רות רבה פ"ד ו) היתה יוצאת דופן ובולטת בצניעותה, וגרמה בשל כך למשיכת תשומת-לבו של בועז. וזו לשון המדרש: "כיון שראה אותה נעימה ומעשיה נאים התחיל שואל עליה, כל הנשים שוחחות (מתכופפות) ומלקטות וזו יושבת ומלקטת, כל הנשים מסלקות (מגביהות) כליהם (בגדיהן) וזו משלשלת כליה, כל הנשים משחקות (שוחקות) עם הקוצרים וזו מצנעת עצמה, כל הנשים מלקטות בין העמרים וזו מלקטת מן ההפקר".

רואים אם כן במפורש, שהשבח של רות המואביה היה בכך שהיתה שונה מכל הנשים במעלת צניעותה
ובהנהגותיה יוצאות הדופן, עד שהדבר משך את תשומת לִבּוֹ של בועז, שהבין מכך את גדולתה. וכן נראה מפירוש האבן עזרא במגילת רות, שביאר את דברי בועז שאמר: "למי הנערה הזאת?", בזו הלשון: "אולי שאל את הנערה כי ראה לבושה כלבוש ארצה". כלומר, בועז התעניין ברות כיון שראה אותה לבושה בלבוש מואב, שהיה חריג מלבוש שאר הנשים, ואף על פי כן היא נחשבה לכליל הצניעות.

על כן זכתה רות להינשא לבועז הצדיק ובזכות צניעותה זכתה ויצא ממנה דוד המלך ע"ה, וממנה גם יהיה מלך המשיח לעתיד לבוא בב"א.


יש לזכור שהגאולה הסופית קרובה ולכן הניסיונות קשים יותר מתמיד. כתוב שכמו שהיתה גאולה ראשונה, כן תהיה גאולה אחרונה. ממצרים זכו להיגאל רק 20% מן העם והשאר מתו במכת חושך, אלה שלא היו ראויים להיגאל. כתוב שבזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים ובזכותן עתידין להיגאל. אשריהן ואשרי חלקן של גיבורות החיל הלובשות עזות דקדושה ומתהדרות בבגדי צניעות, בדור קשה זה ונוטלות שכר כנגד כולן.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל