בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
אני מבינה שצריך ללבוש בגדים ארוכים ורחבים, אבל למה הצנועות לובשות רק בגדים כהים ושחורים כמו אבלות? אי אפשר ללבוש בגדים צנועים וצבעוניים?

תשובה:
המנהג שאבלים לובשים שחורים אינו מנהג יהודי (אך אין בכך איסור משום 'ובחוקותיהם לא תלכו').

הנשים הצנועות מקפידות שלא לצאת בבגדים צבעוניים מחוץ לביתן, מכיוון שקיים איסור להסתכל בבגדי צבעונין של נשים.


הגמרא במסכת עבודה-זרה
(כ.) מלמדת שאסור לגבר להסתכל בבגדי צבעונין של אשה, אפילו הם שטוחים על הכותל, אם הוא מכירהּ, שמא יבוא להרהר בה. וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך (אה"ע סימן כא, ס"א).

אשה היוצאת לרשות הרבים בבגדי צבעונין, עוברת
בכך על 'לפני עיור לא תתן מכשול' לפי שמחטיאה בני אדם. מובא באורחות צדיקים (שער הגאווה): "הלא אסרו חכמים להסתכל בבגדי צבעונין של נשים השטוחים בכותל, אפילו כשאינה מלובשת בהם, כל שכן שיש עונש גדול לאשה המתקשטת לפני אנשים המסתכלים בה".

וכן כתב בשו
"ת שרידי אש (ח"ב סימן מט עמוד תצא) וזו לשונו: "ועל תלבושת הנשים המודרנית, כפי שתיאר כבוד תורתו - בודאי אסור להסתכל באשה זו המלובשת בבגדים אלה. ואף שבגמרא אמרו שהאיסור להסתכל בבגדי צבע של אשה הוא רק במכירה - זהו רק במסתכל על בגדים אלה כשהם תלויים על הכותל, אבל אם מסתכל באשה עצמה שלובשת בגדים אלה, בודאי אסור אפילו אינו מכירה. וכבר אמרו שם (ע"ז כ.) שלא יסתכל באשה נאה ואפילו פנויה, ובאשת איש ואפילו מכוערת".

וכתב היערות דבש
(ח"א עמ' ז') וזו לשונו: "וגם הנשים לא יצאו בבגדי צבעונין".

במדרש בילקוט שמעוני
(בראשית ו-מד) מסופר: "ועזאל היה [ממונה] על מיני צבעונין ועל מיני תכשיטין של נשים שמפתים את בני אדם להרהור עבירה... עזאל לא חזר בתשובה ועדיין הוא עומד בקלקולו להסית בני אדם לדבר עבירה בבגדי צבעונין של נשים".

לפיכך יוצאות הנשים הצנועות בגוונים שקטים. בדברי רז"ל מצינו שהצבע השחור הוא הצבע המועדף והצנוע ביותר. הרמ
"א בשולחן ערוך יורה דעה (סימן קע"ח, א), פוסק שאסור גם לגברים וגם לנשים ללבוש מלבושי עכו"ם, כאשר מטרת הגויים בלבוש זה היא לשם פריצות, כגון המלבושים האדומים ושאר מלבושי הגויים. מוסיף על כך הש"ך (שם) וכותב: "וצבע השחור הוא דרך צניעות והכנעה".

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל