בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
האם נכון שאסור לשים בובו?

תשובה:
ככל הנראה, אחד מתוך כ"ד מיני ההתקשטויות שמונה הנביא ישעיהו בפרק ג', שהביא לחורבן הבית, ושחוזר בימינו, זמן אחרית הימים, ושגורם לאותן מכות ואסונות המתוארות בנביא, הינו הבּוֹבּוֹ.

בפסוק ט
"ז נכתב: "הָלוֹךְ וְטָפֹף תֵּלַכְנָה", פירש רש"י הקדוש: "הלוך וטפוף תלכנה ... ויונתן [בן עוזיאל] תירגם, ובפתהן מקפן, היו קושרות פיאות נכריות, קליעת שערות תלושין, כורכות עם קליעותיהן שיראו גסות וטפופות". פירוש המילה טפופות הינו: מוגבהות.

ובפסוק כ
"ד נכתב: "וְתַחַת מַעֲשֶׂה מִקְשֶׁה קָרְחָה", פירש"י: "מקום שהיו עושות בו המעשה האמור למעלה - הָלוֹךְ וְטָפֹף תֵּלַכְנָה, והוא בגובה הראש, שם תהיה מִקְשֶׁה קָרְחָה - מכה המקרחת את הראש". ובגמרא מסכת שבת (סב:): " וְתַחַת מַעֲשֶׂה מִקְשֶׁה קָרְחָה - מקום שהיו מתקשטות נעשה קרחים קרחים", פירש רש"י: "מתקשטות - היינו שיער, שסורקות ומפרקסות".

רואים אם כן שהנביא ישעיה מתאר, שהעונש על הליכה בפאות נכריות, הינו מכה המקרחת את הראש, מידה כנגד מידה על ההתקשטות באותו מקום
. כמו שרואים בימינו את המחלה המשתוללת רח"ל.

והאמור לעיל בחומרת עוון הפאות הנכריות
, נאמר על כך שנקשרו מתחת למטפחת, כפי שהלכו בימיהם, כמבואר במפרשים, כדי שתיראנה השערות גסות וטפופות (מוגבהות) כלשון רש"י הנ"ל, ולא שהלכו בפאות גלויות ברשות הרבים.

אם כן, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, אם הפאה גלויה
, כמה חמור העוון.

יש לציין שבימיהם לא נהגו לכסות את הראש בתוך הבית, זולת יחידות סגולה כקמחית, ולכן הנשים הקירחות ודלילות השיער, חבשו בביתן פאות נכריות, כדי לא להתגנות על בעליהן, ואילו ברשות הרבים כיסו את הפאה במטפחת. וכך ביאר הגר"א: "פאה נכרית פירוש – שאין לה שיער, נוטלת שיער ומכנסת תחת הצעיף, כדי שתתראה בעלת שיער."
(שנות אליהו על מסכת שבת פרק ו' משנה ה').

ונראה לומר שבימינו מצא לו היצר תחבולה
, כיצד להפיל לרשתו גם את חובשות המטפחות, באביזר אופנה הנקרא בשם "בּוֹבּוֹ", שהוא כיסוי ראש בסיס שתפורה בתוכו כרית ספוג, והוא כדפירש"י: "שיראו גסות וטפופות", שיוצר בדיוק את אותו אפקט אסור, עליו נתנבא הנביא.

יש להדגיש שכל האיסור להתקשט הוא בפני זרים. אך כמובן שמותר לכל אחת, וגם מצוה, להתקשט בכל מיני הקישוטים בבית לכבוד בעלה.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל