בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
אמרו לי שלפי הזוהר חייבים לכסות את השערות לגמרי, ועם פאה הכל מכוסה יותר טוב מאשר במטפחת,  וגם שבגלל שברוסיה נאלצו ללכת עם פאות, בגלל הגזרות על היהודים, היום זה הפך להיות מנהג אצל האשכנזים. מה דעתך על הטענות האלה?

תשובה:
בהזוה"ק (נשא קכה ע"ב) כתוב כך: "והאשה המוציאה משערות ראשה לחוץ להתייפות ולהתקשט בהם, גורמת בזה עניות בבית, וגורמת שבניה לא יהיו חשובים בדור, וגורמת שרוח טומאה תשרה בבית. מי גרם לכל זה, אותו שער שמתגלה מראשה לחוץ, ומה בביתה הוא חמור כל כך, כל שכן ברחוב לפי שהיא מחטיאה בני אדם, כי שער באשה ערוה, וכל שכן חציפות ופריצות אחרת אם יתראה ממנה". (עכ"ל הזוה"ק תרגום המתוק מדבש).

הנה תראי בפירוש מדברי הזוהר הקדוש, שהסיבה שאסור לאשה להוציא משערות ראשה לחוץ היא "להתייפות ולהתקשט בהם", לפיכך, גם אם באמת היה נכון הדבר שהפאה מסתירה את כל שער האשה כולו, הרי היא מכסה אותו בשער אחר, לא פחות יפה משל עצמה, והרי זה חמור יותר מאשר תכסה במטפחת, שאינה מכסה את כל הראש באופן מושלם. באשר לכך נכתב בספר 'אשרי האיש' (פט"ז א"ב) על הגרי"ש אלישיב זצ"ל: "נשאל רבינו הרי מצוי שיוצאות קצת שערות במטפחת, והשיב: דמנלן דבפאה אינו כן? והוסיף: שאף אם יהיה כן שהמטפחת זזה ולא הפאה, מכל מקום מטפחת עדיף... וסיים שהאומרים שפאה עדיפה על מטפחת הם דברים בטלים".

באשר לטענה שהפאה הפכה למנהג, כתב הרדב"ז (בישנות סי' עג' וצד') משום הרא"ה והריטב"א ז"ל: "דבמנהג להקל אין חוששים לו לעולם ואפילו היה עפ"י גדולים שבעולם כל שנראה שיש בו צד אסור" עכ"ל.

הבן איש חי (פרשת נצבים שנה ראשונה) כתב וזו לשונו: "ובאמת, אם המנהג הוא יש לו התר על פי תורת ה', הרי זה מנהג טוב ויש לקיימו, דנמצא דרך זה פתוח בידי שמים, אבל אם המנהג הוא היפך תורת ה', ורק פתוח דרך בידי אדם שהתירו לעצמם דבר זה, הרי 'מנהג' זה הוא אותיות 'גהנם' ואסור ללכת בדרך זה".

הצניעות והישועה (פרק י"ד, ה) כתב שמה שאומרים, שמנהג ישראל הוא תורה, ושמנהג מבטל הלכה, הינו רק כאשר המנהג התייסד על ידי ותיקין, כמו שכתב המרדכי (מסכת סופרים פרק י"ד), אבל מנהג שאין לו ראיה מן התורה, אינו אלא כטועה בשיקול הדעת. וממילא בנידון זה שידוע שהקוּלות והפריצות הנהוגים, ודאי אינם קבלת אבותינו איש מפי איש, ואינם מנהג ותיקין כלל, אלא הם מודות חדשות שבאו מהגויים אשר סביבותינו, לא שערום אבותיכם בשיעורים כאלה מעולם, ואתם עוברים פי ה' בזה, ובמנהגים כאלה כתבו שיש לבטל את המנהג, גם כתבו בכהאי גוונא מנהג אותיות גהנם.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל