בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
האם מותר לשחות בחוף שיש בו מציל אם אני מכוסה בחלוק ארוך וגרביים?

תשובה:
האם אשה צנועה ויראת שמים היתה מעזה לצאת לרחוב בחלוק?
אם כן, במה שונה המציל משאר האנשים שברחוב?
והלא אסרו חכמים (ע"ז כ:) להסתכל בבגדי צבעונין של אשה, אפילו שטוחין על הכותל אם הוא מכירה, שמא יבוא להרהר בה, אבל בכובס התירו מהטעם דבעבידתיה טריד (שטרוד במלאכתו).

הגמרא הזאת היא המקור למונח הידוע "טרוד במלאכתו". ואף על פי שבגמרא מדובר רק על הבגדים של האשה, מבלי לראות את האשה עצמה, ורק בתנאים מסוימים, בעוונותינו הרבים השליכו היתר זה גם על עיסוקים שבנשים ממש, או בראיית נשים ממש.

ואפילו ברופא, מה שהתירו היה רק במצב של פיקוח נפש, וגם זה היה רק בתקופת הראשונים, שהיו כמלאכים, כשכל כוונתם היתה לשם שמים, להצלת נפשות גרידא. ויש שאסרו אפילו בפיקוח נפש שיהרג ואל יעבור (ע"ע הצניעות והישועה פכ"ה).

ואמרו חז"ל (קידושין פב.) כל מי שעסקיו עם הנשים סורו רע. וכתב הרמב"ן (שם) המתעסקים עם הנשים חשודים על העריות, וגריעי מפרוצים סתם. עכ"ל. ובעל הצניעות והישועה כתב במהדורה בתרא, וזו לשונו: האם נמצא מי שמאמין דדמו הנשים על הרופאים ככשורא וכקאקי חיוורי וששוכחים גם כן להרהר?!

ואם כל כך החמירו בטיפול אצל רופא, ועוד במקרה של פיקוח נפש, קל וחומר לגבי המציל, שרוב הזמן פנוי לבטלה ולהרהור. ועוד שאין איזושהי חובה או מצוה ללכת לרחוץ בחוף הים לשם הנאה, וכן כשקיימת אפשרות במציאות להגיע לבריכה חרדית עם מצילה.

ובשו"ת הרב בן ציון מוצפי שליט"א אסר רחצת אשה בחוף עם מציל מכל וכל אפילו בחלוק ארוך ורחב.

וכל שכן כאשר החלוק נרטב, הוא נצמד מאד לגוף ומבליט ביותר את כל מה שהכי חשוב להצניע.
כתוב על בדי ארון הקודש "ויראו ראשי הבדים". בדי הארון אלה המוטות שמיועדים לנשיאתו. שואלת הגמרא (מנחות צח.): היתכן שבדי הארון היו קורעים את הפרוכת ויוצאים דרכה? לא יתכן. אם כן, מדוע אומר הפסוק "ויראו הבדים"? אלא שהיו דוחקין ובולטין בפרוכת ונראים כמין שני דדי אשה. זאת אומרת שדבר שהוא בולט מהבגד, זה כבר נחשב שהוא נראה. והפרוכת מן הסתם לא היתה עשויה מלייקרה או טריקו או רטובה.

כתוב בגמרא (ברכות י.) על גיחזי שהדפה "בהוד יופיה". מפרש רש"י שהוד יופיה אלה דדיה. חז"ל מגדירים חלק זה בגופה "הוד יופיה" של האשה. אין דבר מכשיל יותר בעיני הגבר מהוד יופיה של האשה. על כן, בגד שאינו רחב מספיק גורם למכשול ולהרהור. והרהורי עבירה קשים מעבירה.

וזה שהמציל חילוני ורגיל לראות דברים גרועים יותר, אין זה משנה את האיסור של האשה, ועבורו היא "מים גנובים ימתקו", ועוד שמסירה מסווה הבושה מעל פניה ונפגמת יראת השמים שלה.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל