בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
מדוע יש נשים חרדיות שמקצצות את שער ראשן קצוץ מאד? האם יש מצוה לקצץ את השערות או שמותר להתנאות בהן בפני בעלי? מה המקור למנהג?

תשובה:
הזהר הקדוש (נשא קכה ע"ב) כותב ששערות האשה המתגלות מחוץ לכיסוי הראש, ואפילו שערה אחת ואפילו בביתה, כל שכן מחוץ לביתה, גורמות לדינים ומאחז לחיצונים, גורמות לפגם לאשה ולביתה, גורמות להחטיא בני אדם, גורמות לעניות, לטירוף הדעת, לטומאה בבית, לקלקול הבנים וכו'.

וכן להיפך, כך כותב הזה"ק (שם), שאשה שמקפידה לכסות כל שערה משערות ראשה, ואפילו בביתה, מתברכת בכל הברכות, ברוחניות ובגשמיות, בעשירות, בשלום בית, בבנים צדיקים, בפוריות וכו'.

וכן מצינו בגמרא (יומא מז.) בקמחית, שזכתה לשבעה בנים כהנים גדולים, משום שמימיה לא ראו קורות ביתה קלעי שערה.

על כן ישנם צדיקים גדולים, מלפני כמה מאות שנים, שגדרו 'גדר חזק', שנשים תקצצנה את שערות ראשן לחלוטין כדי למנוע התגלות שער. וכך כתב בעל ה'שומר אמונים' זצ"ל (בצוואתו), ובעל ה'מתוק מדבש' (כתר הצניעות פרק כו) מביא דברי גדולי אשכנז שמשבחים מנהג זה, ושגילוי השער זה אחד מהדברים שמעכבים את המשיח (ומבואר שם שהסיבה לכך היא ההתנאות בשער המגולה).

וכותב שם שהסיבה שהספרדיות לא נהגו כן בתגלחת, משום שהספרדיות הקפידו לכסות כל שער ראשן לגמריי.

לעמת זאת כתב ה'בן איש חי' (בן יהוידע, ברכות פרק ט) שכיוון שקלע הקב"ה את שערה של חוה, לפני שהביאה לפני אדם, וכיוון שבשער הראש יש כוחות דינים, בקליעתן יש כפיית ועקירת כוחות הדינים, וכתב בשם האר"י ז"ל וז"ל: "ולכן האשה אינה מגלחת ראשה, ואדרבא מגדלת שער ראשה, כדי להשאיר שורש הדינין. עכ"ד. ומצאתי שהאשה צריכה לקלוע שערה, ולכוון בעת שקולעתן, לעקור כוחות הדינין ולכפותן, כי הקליעה היא כפיית השערות". עכ"ל. ומכיוון שמביא שם הבא"ח שכל הטעם בגידול השער הוא כדי לקלוע אותו לצמות, על כן, אין תועלת בגידול השער אם אינו קלוע, או רק אסוף ב'קוקס', וכל שכן, אם מתגלה חלקו החוצה, כי בכך מושכת עליה האשה דינים.

ונראה שלכן אמרה קמחית בדוקא "קלעי שערי", שמרמז בהדיא שהיה שערה קלוע.

וכן אמרה קמחית "מימיי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי", לרמז שמדובר בימים דוקא ולא בלילות, כמובא בילקוט שמעוני (רמז: כ"ז) "ונתן לאשה תשע קללות... ומכסה את ראשה כאבל, ומגדלת שער כלילית, ואינה מגלה את ראשה כי אם בלילות". מכאן שמותר לאשה להתנאות בשערה לבעלה "בלילות".

לסיכום ולמעשה: אין מצוה לקצץ את שער הראש, כי אם 'גדר חזק'. האיסור הוא פריעת (גילוי) הראש, ומהזוה"ק אפילו שערה אחת. ועל כן כל אשה צריכה להשתדל בכל כוחה, לכסות כל ראשה כראוי בכיסוי צנוע. ואם שערה ארוך, תוכל להשתמש בסרט קטיפה שמונע החלקה. אך אם אשה מרגישה נח יותר לכסות כל ראשה על ידי תגלחת, ולקבל את הגדר החזק של גדולי אשכנז, תתייעץ בבעלה, אם הדבר מקובל עליו, כדי שלא תתגנה עליו חלילה.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל