בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
יצא ספר צניעות חדש עם הסכמות של רבנים גדולים, שם כתוב שמותר ללבוש בורדו אם הוא לא כ"כ דומה לאדום ויותר דומה לחום. האם זה נכון?

תשובה:
נפסק להלכה (שלחן ערוך יו"ד סימן קע"ח, א) שאסור ליהודים ללבוש בגדים אדומים משום פריצות, ועוברים בכך על "ובחוקותיהם לא תלכו".

מבואר בספר 'הצניעות והישועה' (פרק יב) שאף על פי שבזמנינו נקבעו שמות לכמה מיני אדום, מכל מקום, בלשון התורה היו רק שמות צבעים כלליים. ומאחר שכתבו הפוסקים לאסור לנו בגדים אדומים, יש לנו לאסור על פי זה את כל מיני הגוונים האדומים. וזה שהעולם החל לקרוא לכל גוון בשם שונה, אין זה משנה כלום בהלכה.

וכך כתב גם בעל 'המתוק מדבש' (כתר הצניעות, פרק יא) וזו לשונו: "גם בנוגע לצבע בורדו שדומה לאדום – נידון שם – (בשו"ת שבט הלוי הנ"ל) ומביא שכך הולכים הפריצים והפריצות ואין זה לבוש צנוע המתאים לבת ישראל. כאן המקום לעורר, שאפילו המדקדקים הנזהרים לא להכניס לבית בגד אדום, בכל זאת הם מתפתים ומוצאים כל מיני התרים על כמה מיני בגדים אדומים, בתואנה שאינם בדיוק אדומים, אלא נוטים לוורוד או לסגול או לכתום או לארגמן וכו', ועוד שמות דומים כהנה וכהנה.

על זה מובא בשם הרב הגאון הקדוש משאפראן זצ"ל: שכל השמות שמשתמשים בהם במלבושים אדומים, הם כולם שמות שהגה והמציא היצר הרע, כמו שהגמרא במסכת שבת (עה.) שואלת: שוחט משום מאי מחייב, שזה מרמז על שוחט העולם שהוא מלאך המוות. ועונה הגמרא: משום צובע, שצובע את הבגדים באדום, שאומר שזה סגול או כתום או וורוד, וכן הלאה. וכמו שליצר הרע יש שבע שמות (סוכה נב.) כך הוא נותן לצבע האדום שבע שמות! היוצא מכל זה, שכל אלו אינם לבושים צנועים". עכ"ל.

אכן בדורינו מתקיימת בנו הנבואה "ותהי האמת נעדרת" (ישעיהו נט, טו) ביתר שאת וביתר עוז. לכתוב ולהפיץ ספרים זו אחריות עצומה. ויש לגשת למשימות כאלה בחרדת קודש, ולהיזהר במשנה זהירות שכל ההלכות תהיינה מדויקות על פי המקורות, וכמו כן, במתן הסכמות, ישנה אחריות גדולה לא פחות, שלא תצא תקלה והתעיה, שמא יתקיים בהם הפסוק "מאשריך מתעים" (ישעיהו ג, יב), שמי שאמור ליישר את העם, הוא זה שמתעה אותו מדרכו. ה' יצילנו. ויה"ר שיתקיים בנו מהרה "ומלאה הארץ דעה את ה'".

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל