בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
ראיתי הרבה מקורות לכך שאסור לאשה לצאת בתכשיטים לרשות הרבים. אך יש כאלו שסומכים על המשנה בשבת שאומרת שיש תכשיטים שמותר לצאת בהם. זה דיי מבלבל, כאילו יש פה סתירה?

תשובה:
מובא במשנה במסכת שבת (פרק ו') "במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה". ודנה המשנה באיזה תכשיט אסור לאשה לצאת בשבת, באיזה מותר לצאת בשבת לחצר, ובאיזה תכשיט מותר לצאת בשבת לרשות הרבים. ואומרים חז"ל (רמב"ם וברטנורא ועוד שם) שכל החשש הוא שמא תשלוף האשה את התכשיט, כדי להראות לחברתה, ותטלטל אותו ארבע אמות ברשות הרבים, ותחלל את השבת. וכל החילוק במה תצא האשה קשור לעניין זה. וכתב שם הברטנורא :"...ומתוך שחשובין הן חיישינן דלמא שלפא ומחוייא לחברתה". שהחשש העיקרי הוא בתכשיטים החשובים, שמא תשלוף כדי להראות לחברתה ותבוא לידי טלטול וחילול שבת.

שואל המדרש (תנחומא וישלח) על המשנה בשבת: "ילמדנו רבנו, מהו שתצא אשה בעיר של זהב בשבת? כך שנו רבותינו, לא תצא אשה בעיר של זהב ולא בטבעת וכו'". אמרו רבנן: "אף בחול אסור לצאת בהן לרשות הרבים, מפני שהעם מסתכלין בה, ופגם הוא לאשה [שמסתכלים בה]. שלא ניתנו תכשיטין לאשה, אלא שתהא מתקשטת בהן לתוך ביתה, שאין נותנין פירצה לפני הכשר, ביותר לפני הגנב".

אין סתירה בין הדברים. שכן, המשנה מדברת על חשש איסור טלטול בשבת. ומאחר ומובא במקורות, שבימים ההם נהגו הנשים לכסות את התכשיטים ברשות הרבים, כפי שמובא שם (במשנה בשבת פרק ו' משנה ו') וזו לשון המשנה: "ערביות יוצאות רעולות ומדיות פרופות". ומפרש הברטנורא: "ערביות - בנות ישראל שבערביא יוצאות רעולות, מעוטפות בראשן ופניהן מכוסות חוץ מן העיניים, כדרך הערביות. ומדיות - בנות ישראל שבמדי, פרופות, שמתעטפות בטלית". עכ"ל. כלומר, כל הדיון במשנה באיזה תכשיט יוצאת האשה, לא היה מצד צניעות כלל, שכן התכשיטים היו נסתרים תחת המלבושים העליונים, ולא שהתקשטו בהם ברשות הרבים. כמו שביאר ה'מלאכת שלמה': "כל שהוא למטה מן השבכה יוצאה בו, דלא חיישינן דילמא שלפא ומחויא", היינו: כל תכשיט שהוא מתחת לשבכה, האשה רשאית לצאת בו, לפי שלא חוששים שמא תשלוף ותראה.

מכאן שאין בדברי חז"ל סתירה כלל, שהרי כל הדיון במשנה הוא שמא האשה תשלוף את התכשיט, אשר מוסתר תחת מלבושיה העליונים, כדי להראות לחברתה ותבוא לטלטל ד' אמות ברשות הרבים ותחלל את השבת.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל