בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
אני מבולבלת מכל מיני כנסים גדולים לנשים. יש שם נשים שמצטלמות ומתפרסמות באינטרנט ובטלוויזיה, יש רבנים ואנשי מקצוע ששומעים את הזמרות שרות, יש זמרים ששרים מול נשים, יש רבנים שדורשים מול נשים. כל כך הרבה איסורים חמורים וזה נקרא זיכוי הרבים?

תשובה:
בספר "כתר הצניעות" להרה"ג ר' דניאל פריש זצ"ל בעל פירוש "המתוק מדבש" על הזוהר הקדוש כתב (פרק מ' סעיף ד) וזו לשונו: "גברים זרים, אסור להם לשמוע שירת נשים, הדבר הזה הוא מן החמורים ביותר ומביא לידי מכשולים, ונקראים חוטא ומחטיא".

ובוודאי שבכנסים כאלו, עם הגברה עוצמתית, לא ייתכן בכלל שיש מציאות כזאת שהגברים הנוכחים במקום אינם שומעים את הזמרות, שכן גם מחוץ לאולמות נשמע קולן למרחוק כידוע.

וכן מובא (שם סעיף ז) "אין לגברים לשמוע דרשות מנשים, אפילו דרשות מוסר וכיוצא ("בן איש חי" שנה ראשונה פרשת בא, "שבט הלוי" ח"ג סימן יב)". מכאן שאם משדרים דרשות של נשים בטלוויזיה ובאינטרנט, בוודאי עוברים על "ולפני עיוור", ומחטיאים את הרבים, הן ב"קול באשה", והן בראיות אסורות.

וכתב רבינו יונה זיע"א (אגרת התשובה נח) וזו לשונו: "וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת מאוד, שלא יסתכלו בה בני אדם, חוץ מבעלה, מפני שהמסתכלים בפניה או בידיה, יורדים לגיהנם, והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם, מפני שהחטיאה אותם, ולא נהגה צניעות בעצמה ונכשלו בה".

וכן מובא (כתר הצניעות פרק מא) שמעתיק כרוז מרבני ירושלים וזו לשונו: "אחרי ששמענו שלאחרונה נפרץ מאד בגדרי הצניעות, שהחלו מסדרים הופעות של גברים בפני נשים לדרשות, שגברים דורשים לפניהן בלי שום מחיצה וכו'. ומי ביקש זאת מידם באמתלאות של יהדות והצלה, לחתור ולהרוס חומת הצניעות שמדור דור... לכן הננו מזהירים באזהרה חמורה, שאסור לסדר אספות לנשים שגברים ידרשו לפניהן בלי מחיצה... ורק מאחורי מחיצה כמקדמת דנא יעמוד הדרשן לדרוש, ואך ורק בדברי כיבושין ומוסר, בעת הצורך לעורר חיזוק הדת. והנשים לא תלכנה למקומות כאלו". עכ"ל.

ועיינו עוד בספרי "תבורך מנשים" בפרק "לא תעשי לך תמונה".

ככל הנראה תאוות הממון מסמאת עיני האנשים, ומביאה אותם להיות מומרים לעבירות החמורות ביותר, שהן בייהרג ולא יעבור. ומכיוון שעלון זה אינו טעון גניזה, אין בידי אפשרות להוכיח יותר מכך, ולשומעות ינעם ועליהן תבוא ברכת טוב.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל