בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
נכון שפעם הלכו בשמלות מקסי ארוכות אבל בדור שלנו נראה לי שהשתנה המנהג.
 
תשובה:
בשו"ת הקודם נתבאר והוכח שההלכה היא ש-'שוק באשה ערוה', ולכן יש לכסות את כל אורך השוק בחצאית או בשמלה, לפי שלא מועילה עבורו הצנעה בגרביים בלבד, ואפילו שחורות אטומות, הואיל ורואים את צורת השוק.

דין 'שוק באשה ערוה' אינו משתנה לעולם ואינו תלוי במנהג המקומות, כפי שיוכח להלן מדברי הפוסקים;


וזו לשון 'הצמח צדק'
(אבן העזר סימן קלט): "...אם ינהגו לגלות שוקן בימי הקיץ, זמן החום, [האם] יהיה מותר, שהרי נהגו כן?! ישתקע הדבר, ולא יאמר שכיון שהוא ערוה לא מהני (מועיל) מנהג, ומנהג כזה הוא אותיות גהינם". וכך עולה גם מדברי 'האליה רבה' (עה, ב), וכן כתב 'החיי אדם' (כלל ד סעי' ב): "אבל [בגילוי] זרועותיה ושוקה, אפילו רגילין בכך כדרך הפרוצות אסור". וכן מבואר בפירוש בדברי 'החזון איש' (או"ח סט"ז): "שכיון שהחשיבו חז"ל את שוק האשה כערוה, שוב לא שייך בזה שינוי על פי מנהגי המקומות", וכן הוא ב'משנה ברורה' (סימן עה ס"ק ב) וזו לשונו: "אבל זרועותיה ושוקה, אפילו רגילין לֵילֵךְ מגולה כדרך הפרוצות אסור", ועוד כתב שם (בס"ק י): "ודע עוד, שאפילו אם דרך אשה זו וחברותיה באותו מקום לֵילֵךְ בגלוי הראש בַּשּׁוּק כדרך הפרוצות, אסור, וכמו לעניין גילוי שׁוֹקָה שאסור בכל גווני (בכן אופן)".

הנה עולה מדברי הפוסקים שלעולם גילוי השוק נחשב לפריצות, ולא יועיל בזה מנהג.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל