בסיעתא דשמיא


מאמרים

נחפשה דרכינו ונחקורה
בס"ד

"על מה עשה ד' ככה"...

שוב, חוזר התהליך שוב שומעים על עוד אסון שוב סופקים כף מוחים דמעה ממלמלים שצריך להתחזק, מארגנים עוד גמ"ח עוד חברת תהילים הפרשת חלה המונית סעודת אמנים. מעוררים שוב על צניעות ולפעמים אפילו מדברים מפורש על "פאות ימינו"...

אבל כמעט כמו חוק טבע תמיד אחרי ששומעים דבר מה על הפאות ימלמלו כולם "כן הפאות האלו הארוכות זה באמת בעיה"... כולם יסבירו שפאה שנראית כמו שיער זה אסור אבל אז יוסיפו שהרב לא התכוין לפאה שלהם אלא רק לפאה שממש נראית כמו שיער, כלומר ממש ממש בדיוק לגמרי כמו שיער וכו' וכו' וכו'...

ובעיון קצת יותר מעמיק בעיתון "שבוע טוב" שהופץ במוצ"ש באלפי עותקים ובו זועקת המודעה בקריאה לחיפוש הדרך נמצא כי אולי תהליך החקירה והחיפוש קצת מתפספס לנו בין הידיים...

הנה כבר בעמ' 14 מתפארת שרי לונגר בפאות "בסגנון טבעי" אותם היא מוכרת לקראת החגים... היא לא מסתירה את עובדת היות הפאות במראה טבעי, היא לא מנסה להתפאר בעמידה קפדנית בגדרי ההלכה, היא פשוט אומרת את האמת "סגנון טבעי"...

והיא לא היחידה... הנה כבר בעמ' 29 מודעה נוספת לנשים הרוצות להראות ממש מהממות וכבר בעמ' 32 בלי הרבה מרווח בין מודעה לחברתה מתנוססת מודעה על מבצע מיוחד לחג, נשות ישראל משתדרגות לקראת הימים הנוראים ב"סמי קאסטם יפהפיות עם שביל קדמי" כלשון המודעה ובניגוד מוחלט ותוך זלזול בוטה בדעת כל גדולי ישראל, אבל למעשה מה זה משנה מה הרבנים אומרים העיקר שכולם הולכות כך ואפילו אשתו של והבת של... וכך מגיעות נשות ישראל הצדיקות לתפילות ראש השנה לבקש רחמים ולבטל הגזירות עם הפאה החדשה המדהימה והמתנפנפת במיוחד לחג...

בעמ' 51 מודיעה גלית איטליה ש"טבעי שיחמיאו לך" גם היא יודעת איזה פאה כולם מחפשות.

ובעמ' 68 מודיעים לנו על עוד מוקד הכשלת הרבים במכירת פאות עודפים "עד הכתף ארוכות שביל לבן שיער מהמם"

ובעמ' 88 מודעה קטנה בשחור לבן על "פאות קאסם טבעיות" במיוחד לבוגרות בית יעקב...

ואילו היתה זו רק טמינת הראש באדמה של חלק שולי בציבור אזי ניחא, אבל כל זמן שישנם עוד לא מעט סמינרים וישיבות שמחנכים לפאה (אפילו קצרה) למרות דבריהם של כל גדולי ישראל ולמרות המציאות הכואבת שתופחת בפנינו שוב ושוב שכבר כמעט לא ניתן למצוא אפילו כלה צעירה אחת מיני אלף שהולכת עם פאה לפי "הגדרים" ובהביטנו במודעות שבדפי העיתון רואים בקלות מה הציבור צורך, וכל זמן שעוד יש חיידרים אחד מתנאי הקבלה הוא שהאמא תלך בדוקא עם פאה (כנראה שמטפחת כבר אינה מכובדת דיה), וכל זמן שהפאה עדיין נחשבת סמל לבן תורה, למרות דבריהם של גדולי ישראל ולמרות עשרות פוסקים מהדורות הקודמים שאסרו פאה מכל וכל (גם כזו שמלפני 100 שנה). 

אחר כל זאת לא נשאר לנו אלא לשאול, אולי אולי, למרות הכל הגיע הזמן להתחיל מלמעלה ולשנות קצת כיון, להפסיק לעשות הצגות כאילו אין לנו עדיין מושג על מה חרון האף ולעקור את הבעיה מן השורש.

דברי מרן הגרי"ש אליישיב בשיעורו בדף היומי, בביהמ"ד תפארת בחורים. (ניתן לשמוע בטל' 0732338800 – 22)

"אף שיש חילוקי דעות אם מותר או אסור, אבל בוודאי, אם הולכים כמו פרועת ראש, כמו שאחרות הולכות, צריך לדעת שזה איסור גמור זה ממש זה אמת ערוה, אם הולכים עם פיאות כמו לפני מאה שנה, יש לסמוך על מה שסמכו אז אפילו קצת יותר יפה, אבל שלא יראה כמו שהולכים היום! כל אלו שהולכות היום זה נראה כמו שיער שלה בודאי זה איסור פיאות כאלו אף אחד לא התיר! "

והנה גם אחרי דברים ברורים אלו יצאו אי אילו צדיקים וטענו כי הרב לא דיבר אלא על פאות ארוכות ושביל לבן, ועתה נשאל האם אין יותר ברור מדברים נוקבים אלו שכל מה שהתירו היינו פאות כמו מלפני מאה שנה אולי קצת יותר יפה, מישהי עוד זוכרת איך בכלל נראו הפאות שמלפני עשרים שנה, האם יש בכלל מה להשוות אותם לפאות הכי צנועות של ימינו..
.

הגר"ש וואזנר בספרו שבט הלוי בסוף ההקדמה לחלק א'

"עצם ההליכה בשערות מסותרות היא פריצות שאין כמוהו ונלקח מן הירודים שבאנושות! גם כשהולכות בפאה נכרית! דאין הנדון גילוי השערות. אלא צורת השערות באופן שמהרס דרכי הצניעות. ומה נואלו אלו שמבקשים להם קולות על זה תחת מסווה של כיסוי ראש מדומה"

וכן בהקדמה לחלק ב' אות כ"ה "ופשוט אצלי כי פאות נכריות המודרנים בזמן הזה (תשל"ג!) הם בגדר עוברת על דת יהודית לצאת כן ברחובות קריה בלי כיסוי ראש! והא ראיה דגם הגויות בזמן הזה הולכות כן לנוי שלהן!"

וכן מכתב שכבר התפרסם מס' פעמים בעיתונות בביתר בכתב ידו של הגר"נ קרליץ

"באתי לחזק ידי הנשים שהתחזקו לכסות ראשן בבגד ממש, ולא בכיסוי העשוי משערות אחרי שנתעוררו שאפשר להכשל בזה בכמה איסורים חמורים וראויים לברכה והלוואי שירבו כמותן בישראל.  ניסים קרליץ"

הסטייפלער בספרו קריינא דאיגרתא ח"ב קכ"ד


וכן הם דברי הסטייפלר בקריינא דאיגרתא שממליץ לפרסם את דברי המהרי"ל דיסקין שהורה לאיסור בעניין פאה נכרית (עוד מלפני עשרות שנים)...

הסטייפלר: מכתבו קיבלתי והנה חפשתי בתשובת מהריל"ד ז"ל ולא מצאתי מש"כ מעל' בשמו לא בסי ר"ג ולא שבדף נ"ג ולא בסי' ר"ג שבדף פ"ד סע"ב ואם אמת הוא שנמצא הוראה לאיסור בספר הגרי"ל דיסקין ז"ל עצתי הוא שיפרסם מע"כ דברי הגריל"ד ז"ל ככתבו וכלשונו ואם נמצא אחד מלאלפים אשר יהי' ציית וכמובן לעשות מלחמה עם זו' לקול אחד מחכמי ורבני הדור כל שכן וק"ו שיציית לדברי הגרי"ל דיסקין ז"ל...   אני מתפלא מנין ידע כבוד שכן הוא הלא הסתכלות אסורה וגם ממ"נ אם הפ"נ נעשה באופן שא"א להכירו מנין ואין הכיר שזהו פ"נ אולי זהו פרוצה!!! ר"ל ההולכת בשל עצמה... וכאן לא נשמע מעולם ממי שהוא שיאמר שראה פ"נ הנראית לבלי הכר] [קריינא דאגרתא ח"ב קכד]

המהרי"ל דיסקין בשו"ת

עיין שלטי גיבורים פ' במה אשה, דבשער תלוש שרי, ונ"ל דדוקא בגונא דניכר לכל שלא נעשה משער של עצמה אבל, בלא"ה ודאי אסור! כדקיי"ל לאסור בדם דגים ובכמה דוכתי משום מראית העין. ובפרט לענין איסור ערוה שהוא חשש הרהור. גם בלא"ה י"ל דשם רק לחצר אמרו ובאינה מעורבת אבל לרה"ר עדיין מנ"ל. [שו"ת מהריל"ד ק"א ארי"ג]

הגר"ש שוודרון עוד מלפני עשרות שנים (ניתן לשמוע בטל 0732338800)

היא רוצה להראות האשת תלמיד חכם הזאת רוצה להיראות כמו סוטה, לא זה לא פאה זה כמו גילוי ראש, באות נשים ורוצים להדמות דוקא כמו שהיא הולכת בגילוי ראש, טיפשה שכמותך איך יכול להיות שבזה ימצא יראת שמים שבזה ימצא קדושה איך יכול להיות, הרי זה מחלוקת גדולה בכלל אם מותר לה לאשה ללכת בפאה נכרית ברחוב או לא, נאמר שפוסקת הלכה כמו שמתירים אבל כך התירו המתירים ללכת בפאה כאילו זה לא פאה איך הלכו בפאה במקום שהתירו, פאה נכרית שיראה שלא כמו פאה, כמו בחורה - זה חציפות יוצא מן הכלל. מי יכול להראות לי שיש כזה פסק הלכה מישהו מדורי דורות עד הדור הזה שיביא מישהו למדן שיביא לי פסק כזה, שמותר ללכת בפאה נכרית ולהיראות כמו בחורה.

הגה"צ ר'  דן סגל שליט"א: (ניתן לשמוע בטל' - 0732338800)

"אני שמעתי מפי מורי ורבי ר' שלמה זלמן אוריערבך זצ"ל דברתי איתו אז על כיסוי ראש הוא אמר לפני חמישים שנה אם היתה באה אשה לירושלים עם פאה היו סוקלים אותה באבנים, הוא אומר הפאה של אז אפילו עיוור היה רואה שזה פאה זה היה קש היום הוא אומר אני לא יודע אם הולכים עם כיסוי או בלי כיסוי הוא אומר אצלי זה מאוס מאוד" . דברים שנאמרו בכנס צניעות משנת  תשס"א

מכתב הרבנים
(גם הוא התפרסם מס' פעמים בעיתונות המקומית בביתר)


"ישמח ליבנו על אשר שמענו שנשים קבלו על עצמן לדקדק בצניעות וחזרו למנהג ישראל מקדמת דנא לכסות ראשן במטפחת ולא בפאה נכרית כדי לצאת ידי דעת כל הפוסקים ובפרט בעת כזאת אשר הפאות החדשות ברובן הגדול אינן לפי גדרי הצניעות."

וחתומים על מכתב זה הרבים הגאונים:
מיכל יהודה לפקוביץ      ניסים קרליץ        שמואל הלוי וואזנר       משה יהושע הגר       נתן גשטנר

הגר"מ שטרנבוך עובדות והנהגות חלק אבן העזר סימן רצ"ד

"וראוי להעיר עוד לכל חתן ובפרט לבן תורה שמיקל כהמנהג להתיר פאה נכרית שחייב לדאוג שיבררו אצל הכלה שמכינה פאה נכרית לחופה ולאחר נישואיה שלא תהא בפריצות והיינו שיער ארוך או טבעי וכו' שהרבה פעמים אצלה העיקר בבחירת הפאה הוא שלא יהא ניכר כפאה אלא שיהא נראה כשערותיה, ואם לא יברר כהנ"ל יתכן שהחתן יגיע לחתונה ויגלה שהיא קנתה לה פאה מפוארת אבל מתואבת ואסורה ומוטב בלעדיה,  והחתן הבן תורה נכשל בברכות לבטלה ובאיסור פריצות וחילול ה' ר"ל שחוטא ומחטיא ותורתו לא מתקבלת, ומצוי גם שהכלה עושה כן בתמימות לאחר שרואה זאת אצל אחרים ונוהרת אחריהם ומחריבה את ביתה וכל עתידה וכשידרוש ממנה צניעות, עושה טובה גדולה לה ולעתידה ביתם... והמכסה ראשה בפאה נכרית שיש בה פריצות הוי כאילו לא מכוסה כלל ובעו"ה הפירצה מתרבת וגורמת ח"ו להריסת חומת הצניעות ולסילוק השיכנה ונשארים ח"ו כטרף ביד אויבינו כשמסלק ח"ו שיכינתו מאיתנו..." דברים שנכתבו בתשס"ב

הגה"צ ר' סנדר ארלנגר במכתב פתיחה לספר "דברי שלום"

באמת ראוי מאוד לתקן הפרצה הגדולה בענין יפוי פאה נכרית של היום שמעוררת הרהורי עבירה והוא נגד רצון השי"ת בהחלט ונגד כל המכוין של כיסוי שיער אשה ואוי לנו על ירידת הדור, והאם נשים אלו חושבות שיהיו להם בנים צדיקים ותלמידי חכמים שיזכו לכתרה של תורה ע"י הליכה בשוק בפאה כזו המעוררת גירוי יצה"ר באופן נורא ומבהיל ה"י, והאם חושבים הבעלים שלהם שיהיה להם סייעתא דשמיא בתורה ולהנצל הם וצאצאיהם מיצה"ר בדור הפרוץ הזה ע"י לבושים כאלו שגורמים יצה"ר לרבים, והרי אנו זקוקים לחסדים וניסים להנצל מזרם התאוה והפריצות בימינו אלה שזה כל היצה"ר והנסיונות העומדים נגד קיום התורה הקדושה ומצוותיה ובלי עזרת הש"י בחסד עליון לא יתכן להנצל מיצה"ר ואין תימה שיש כ"כ הרבה בנים ובנות נושרים ר"ל וכל זה מחמת איסור מגרה יצה"ר שהוא חמור מאד ומחייב בנידוי כדאיתא בנידה (יג:) ואין לך דבר המגרה יצה"ר כמו פאות אלו..."


לא הבאנו כאן אלא מעט מזעיר, ובעיקר את דבריהם של הרבנים המקובלים אצל הציבור הליטאי אשר אצל רבים נשתרשה הטעות שכביכול הליכה בפאה היא הדרך הראויה והמסורה לציבור זה, ולא נגענו בנידון הציבור הספרדי אשר אפילו הרבנים הליטאים טוענים כי לספרדים אין שום היתר אפילו בפאות כמו מלפני מאה שנה, וכל הדברים הם ללא איזכור של עשרות הפוסקים מכל הדורות ומכל הזרמים שאסרו לחלוטין פאה נכרית ובינהם הגר"ש קלוגר, השדי חמד, בעל הלחמי תודה, הפרמ"ג בספרו אם לבינה, הגר"א בפירוש המשניות, בעל העצי ארזים, המהרי"ץ חיות, החוות יאיר, החקל יצחק, בעל הפני יצחק הישועות יעקב ועוד ועוד ועוד, וחלקם אף אסרו זאת מדאורייתא

ואת המפורסם אין צורך לציין וידוע כי ברוך ה' לא אלמן ישראל ונשות דורנו מוסרות נפשם על קיום התורה והמצוות, על לימוד התורה של הבעל על חינוך הילדים נטילת עול הפרנסה עשיית גמחי"ם למינהם וכבר אמרו ז"ל אין מזרזים אלא למזורזים, ובשיחה בארבע עיניים עם נשים החובשות פאה תגלה כל אחת כי רצונם הוא באמת באמת לעשות רצון ה' אלא שלא פעם הדבר נובע מחוסר מודעות או לחץ חברתי וברור הוא כי כל אשה אשר הגיע לכנס אין רצונה אלא לחפש באמת מה הוא רצון ה', והדבר ידוע עד כמה היצר מציג את הנסיון כגדול וקשה לבוא ולהחליף מפאה למטפחת אבל דווקא מחמת כל הרצון הטוב הזה לא יכולנו להמנע מלכתוב את הדברים כמות שהם.

והדבר ידוע כי ישנן בעיות רבות בצניעות אך יש הבדל בין בעיית הפאות שמפורסמת כך בריש גלי וכבר הפכה לנחלת הכלל לבין שאר העניינים ובעיקר בכך שבעניין זה גם צדקניות גמורות לא פעם מחמת חוסר מודעות נכשלות.

ואחר שראינו את דבריהם של גדולי ישראל השונים ננסה לרגע לחשוב עד כמה כבר נאטם ליבנו לעניין זה וכיצד מעבירים אנו את הדברים בחוסר תשומת לב או אולי מתוך יאוש, ובתור משל ננסה כעת לחשוב איך היינו מסתכלים על מודעת התעוררות בעיתון חרדי אשר בין דפיו השונים היו מתנוססות מודעות למכירת בשר נבילות וטרפות לציבור החרדי, מסעדת סרטנים מחד ובשר אחר מאידך, ועוד מודעה על מכירה מיוחדת של צ'יז בורגר (בשר עם חלב) במשלוח עד הבית... האם גם אז היה נראה כי יש לאותו הציבור החרדי מהמשל שלנו  הרבה מה לחקור ולחפש... וכל שכן כאשר מדובר בנידון שלנו עליו נאמר מפורש "ושב מאחריך..." ר"ל.

וכולנו תפילה כי בע"ה נזכה לעמוד בנסיון ולהתחזק עוד קצת ולחזק אחרים ולהתמקד במה שבאמת צריך בדק בית רציני.

עלון זה נערך והופץ ע"י ארגון נפשנו
לתגובות ותרומות ניתן לפנות לת.ד. 50010
או לטל' 02-5810763
  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל