בסיעתא דשמיא


מאמרים

“וְתַחַת חֲגוֹרָה נִקְפָּה”
“וְתַחַת חֲגוֹרָה נִקְפָּה” (ישעיהו, ג, כד)

פירוש רש”י:  מקום שחגרה שם יהיה ניקף נחתך בחבורות ורשומי מכות כמו ואחר עורי נקפו  
פירוש מצודת דוד:  במקום שהיו חוגרות שם בתכשיטי פאר שמה יהיה שבירה ורציצה
פירוש מצודת ציון: נקפה - ענין שבירה ורציצה כמו ואחר עורי נקפו


בימי הגאון הצדיק רבה של ירושלים רבי שמואל סלאנט זצוק”ל פרצה מגפה בקרב נשות הקהילה, נשים צעירות רבות נפטרו בעת לידתן בזו אחר זו. מגיפה משונה זו הטילה מורא ופחד על אנשי היישוב הישן בירושלים, כולם נזעקו לביתו של המרא דאתרא רבי שמואל סלאנט בדמעות ושחו לפניו את קורות היום האחרון ואת מספר הנשים המוטלות בין החיים למות, הם הציעו לאסוף בדחיפות כנס תפילה לאמירת כל ספר תהלים לבטל את רוע הגזירה, הרב הישיש הקשיב לדבריהם בכובד ראש והרהר דקות מספר, לבסוף דחה את דבריהם: “זה לא יועיל” הכריז, “עיקר התשובה היא שינוי המעשה!! תחילה עלינו לברר בשל מה באה עלינו הרעה הזאת, ורק כאשר נבער את הרעה מקרבנו ונשפר מעשינו יש תועלת בתפילות לכפר ולמרק מה שקלקלנו בעבר, בלא זה הרינו כטובלים ושרץ בידינו”, הרב כינס את בית דינו והוחלט לערוך “שאלת חלום” כדי לברר בשל מה באה עליהם הרעה הזאת.
וכך עשה. התאספו אנשי ירושלים ויקיריה, הרב, חברי בית הדין, מקובלים קדושים ואנשי מעשה וכינסו שלשה ימי צום ותפילות שבסופם נערך כנס מיוחד ל”שאלת חלום”.
בחסדי השי”ת נענו הרבים בתפילתם, והתשובה לא איחרה לבוא: “נסתלקה שכינה מישראל בגלל ה’שלייף’ [החגורה של הנשים]”.
באותם ימים החל מאן דהוא למכור לנשות הקהילה חגורה שהידקה את בגדיהן וגרמה להבליט את צורת גופן ולמשוך עין להתבונן, מיד יצאה הוראה מבית דינו של רבי שמואל סלאנט להסיר את החגורות.
ואכן בנות ישראל הכשרות אשר לא ידעו עד כמה דבר זה מהווה מכשול להרהור וקטרוג הסירו מעליהן את ה’שלייף’ הזה, המגיפה נעצרה באחת ויהי הדבר לפלא גדול (עוש”ט שם ח”א עמוד 177).
בספר “מרא דארעא דישראל” ממסכת חייו של הגאון מרן רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק”ל מובא (בעמוד רעט) בתוך דברי מכתב קדשו: “המצוה הכי גדולה היא להסביר לבנות ישראל לילך בצניעות... חז”ל אמרו בזכות נשים צדקניות נגאלו ממצרים ובזכותן ניגאל, לכן היצר הרע שם כל כחו ומאמציו בענין הצניעות... וכל הצרות זהו הגורם לזה”.


  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל