בסיעתא דשמיא


מאמרים

קריאה נרגשת
בס"ד

השם אלוקינו מתהלך במחננו להצילנו ולשמרינו מכל פגע רע, אך אם יש פרצות בצניעות, הקדוש ברוך הוא עוזב את מחננו ח"ו ואנו נשארים בלא שמירה על כל המשתמע מכך. ככתוב בתורתנו: "ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר, ושב מאחריך"
(דברים, כג, טו).

פעילי ארגון כתר מלכות עושים כל שביכולתם על מנת להשיב את הקב"ה למחננו, הן בגופם הן במונם, במסירות נפש גדולה לקרוב עם ישראל לאבינו שבשמים ולקירוב הגאולה.

עם ישראל ערבים זה לזה ורחמנים בני רחמנים. כואב לנו כשצר לאחינו ואנו ממהרים להציל ולהושיע ולסייע לכל יהודי רעב או חולה לא עלינו. אולם כל ייסורי העולם הזה אינם ולא כלום לעומת ייסורי החוטא בעולם הנצח. לכן החסד הגדול מכל שאנו יכולים לגמול עם אחינו היהודים הוא הצלת החוטאים מן החטא.

אמר ר' ישראל סלנטר זצוק"ל: "כל אוצרות העולם הזה אינם שווים למצוות זיכוי הרבים", ובפרט מצוות הקדושה והצניעות שהולכת ונזנחת מדור לדור באופן מחריד, ולפיכך שכר העוסקים בה גדול לאין שיעור בבחינת 'מת מצווה'.
כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם
מלא (משנה, סנהדרין ד ה( ומצדיקי הרבים, המלמדים דרך ה', יזהירו ככוכבים לעולם ועד (דניאל, יב, ג) וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו (משנה, מסכת אבות ה', י"ח).

כל פעילי הארגון, בהם תלמידי חכמים שכותבים קונטרסים ומאמרים, רבניות ורבנים מגידי שיעורים, גרפיקאיות, קלדניות, מפיצים ועוד. כולם פועלים מזמנם ומהונם בהתנדבות גמורה ללא קבלת תמורה כלשהי ממאן דהוא אך ורק לשם שמים.

פעילי הארגון מפיקים כנסי התעוררות וחיזוק ברחבי הארץ, מוציאים לאור חוברות, ספרים ועלונים ומפיצים לרבים. אלה ועוד כרוכים בעלויות כספיות גבוהות. עלויות דפוס, תרגום, הסעות, פרסום מודעות, שכירויות, משלוחי דואר וכו'.

למשל החוברת "דברי חיזוק בקיום מצות צניעות בת ישראל" שהוצאנו לאור בס"ד זכתה לביקוש גדול וזכינו לחלק כמה אלפי עותקים תוך זמן קצר. בעקבות הקריאה בחוברות, נשים רבות התחזקו לקיים רצון ה', והחליפו עקב כך מלתחות שלמות של בגדים!
הרה"ג יוסף שבתאי שני שליט"א כתב בהסכמתו לחוברת: "מצוה רבה להדפיס חוברת זו ולהפיצה בישראל" והרה"ג חיים רבי שליט"א כתב: "מצוה לתרום ולהתרים ולהפיץ ולפרסם קובץ נפלא זה. ובודאי יש בזה שמחה בשמים, ויורד בזה שפע לכל העולם, גשמי ורוחני".
יש באמתחתנו חיבורים נפלאים נוספים שצריכים לצאת לאור ומתעכבים בשל חוסר תקציב.

אנו קוראים לכם בקריאה נרגשת - קחו חלק במצוות זיכוי הרבים ותרמו לנו מכספי המעשרות.
גם תמיכה בסכום קטן יכולה להועיל
כי פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול (סוטה ח:).

אנא עזרו לנו להמשיך בפעלנו לקירוב עוד ועוד יהודים לכור מחצבתם ולקירוב משיח צדקנו בב"א.

ליצירת קשר

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל