בסיעתא דשמיא


מאמרים

ממרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט”א
מתוך הספר “ארחות יושר” (עמודים עז-עח ערך צניעות)

אמרו (פסיקתא רבתי פמ”ה) אין לך חבה לפני המקום מן הצניעות, והסמ”ק מנה צניעות מצות עשה (מובא במ”ב סי’ ג’ בביאוה”ל),ובפרט בנשים שהזהירו מאד חז”ל על זה ואמרו (בראשית רבה פי”ח ב’) ויבן ה’ את הצלע, התבונן מאין לבראתה ממקום שהוא צנוע באדם ועל כל אבר ואבר שהיה בורא בה היה אומר לה תהא אשה צנועה, ואמרו (במדבר רבה פ”א ג’) יפה הוא הצניעות. שנא’ והצנע לכת עם אלקיך וכן דוד אמר כל כבודה בת מלך פנימה וכל אשה שהיא מצנעת עצמה אפי’ היא ישראלית ראוי’ היא שתנשא לכהן ותעמיד כהנים גדולים, ואמרו (שם פ”ח ט’) אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בזמן שהיא נוהגת בעצמה דת יהודית שהיא צנועה זוכה שיוצאין ממנה בנים בעלי מקרא בעלי משנה בעלי מעשים טובים. ואמרו (תנחומא וישב סי’ ו’) הקב”ה ברא את האשה מן הצלע כדי שתהיה צנועה יושבת בבית ואמרו (זוה”ק בראשית דף קט”ו) כל זמן דאתתא [שהאשה] בירכתי ביתה ולא נפקא לבר [ולא יוצאת לחוץ] הרי היא צנועה ואתחזי לאולדה בנין דכשרין [וראויה להוליד בנים כשרים] ומצינו כל הנשים צדקניות השתבחו בצניעות וגבי שרה אמרו (ב”מ פ”ז א’) להודיע ששרה אמנו צנועה היתה, וגבי רחל אמרו (מגילה י”ג) בשכר צניעות שהיתה בה ברחל – זכתה ויצא ממנה שאול (ב”ב קכ”ג א’) והחזיר לה הקב”ה את הבכורה, וגבי תמר אמרו (מגילה י ב’) כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה, זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים, וגבי רות אמרו (שבת קי”ג ב’) דבר צניעות ראה בה [רמז לה שממנה ייצא משיח, ע"ש בגמ'], וגבי קמחית אמרו (יומא מ”ז) מימי לא ראו קורות ביתי שערות ראשי ולכן זכתה שיצאו ממנה שבעה בנים וכולן שמשו בכהונה גדולה. ואמרו (שבת נ”ג ב’) כמה צנועה אשה זו, שלא הכיר בה בעלה וכל שכן כשיוצאין בחוץ בין אנשים שצריכין מאד ליזהר בזה ואמרו (תנחומא וישלח סי’ ה’) לא ניתנו תכשיטין לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה, ובירושלמי (תענית פ”א ה”ד) גבי חסידא דכפר אימי איתא כד הווי בטורא [כשהיה בהר, במלאכתו] איתתא לבשה מאנין צאין (מלוכלכין) [אשתו לבשה מלבושים מלוכלכין] שלא יתן בה איש עיניו, וכד עליל מן טורא [כשנכנס לביתו בחזרתו ממלאכתו בהר] היא לבשה מאנין נקיים [לבשה בגדים נקיים] שלא יתן דעתו באשה אחרת. וכל כך הקפידו על זה עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם (תענית כ”ד א’) והרמב”ם כתב (בפט”ו מאישות הי”ח) צוו חכמים על האשה שתהא צנועה בתוך ביתה ותתרחק מן הכיעור ומן הדומה לכיעור, ובעוונותינו הרבים היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו’ והרבה יש לדבר על זה בעוונותינו הרבים ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, ומה שתלבש יותר בגדי צניעות תזכה ביותר לבנים צדיקים ותלמידי חכמים ובעלה זוכה לכל טוב כמו שכתב בזוה”ק מובא במ”ב סי’ ע”ה ותקים בית לתפארת.


  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל