בסיעתא דשמיא


מאמרים

​דברי עידוד וחיזוק לבת ישראל מהרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
מתוך שו"ת אתר דורש ציון

שאלה - 76161

שלום לכבוד הרב
אני בת 18 חוזרת בתשובה, והיצרים שלי בוערים ואני רוצה להשתולל ולצאת ויצר הרע בוער בי ויתרתי על מלללא דברים וזה קשה כל כך!! אפשר עידוד מהרב??

תשובה

דעי בת יקרה,

כי בכל פעם שאת בולמת ועוצרת את יצרך ומכניעה אותו שכרך גדול מאוד, ואת גורמת נחת רוח גדולה לאבינו שבשמים. גדולה מזו יש לך שכר גדול כאילו קיימת את כל התורה כולה, כי עלייך לראות שהעולם כולו מוטל על כף המאזניים אם לטובה או חלילה להיפך, ואם מנעת עצמך מעבירה ואפילו קלה הטית את הכף לזכות, כנזכר בדברי רבותינו התנאים במסכת קידושין מ, ב. וברגע אחד הצלת מאות אלפים ממוות, מאסון, ממלחמה וממצור. וחיי כל הניצולים נזקפים לזכותך.

ובמסכת מכות כ"ג , ב. אמר רבי שמעון בר יוחאי ישב אדם ולא עשה עבירה, נותנים לו שכר כאילו עשה מצוה. ועל אחת כמה וכמה את, בת אברהם אבינו הצדיק ושרה אמנו הקדושה והטהורה, כשאת שומרת עצמך מלחטוא, ונזהרת שלא יכשלו בך בני אדם, כמה שכרך גדול ועצום, אין מי שיוכל לתאר לנו את גודל האהבה שהשם יתברך רוחש לך, וכף הזכויות שאת עושה לעם ישראל, כי בת אחת יכולה לקלקל אלפים של בחורים, בדבר קל, במחי יד, וכל פעם שאת נמנעת מכך גדול שכרך. ראי מה היה לנו בבריאת העולם, אשה אחת היתה וחוה שמה, היא אמנו הראשונה, וחטאה וגרמה מוות על כל העולם, ועתה התיקון מסור בידכן הבנות.

ובמסכת סוטה כ"ב, א. אמר רבי יוחנן שהיה ענק וגדול בתורה וביראת השם על כל ארץ ישראל, והוא שהחזיר בתשובה את ריש לקיש ועשאו ענק בתורה ומורה הלכות והוראות בישראל. ואמר אני למדתי יראת חטא מנערה אחת, ששמעתי אותה מתפללת להשם יתברך נופלת על פניה ואומרת, "רבונו של עולם, בראת גן עדן, בראת גהינם, בראת צדיקים, בראת רשעים, יהי רצון מלפניך שאל יכשלו בי בני אדם".

השכינה הקדושה מלווה אותך בכל צעד ובכל שעל , שומרת עלייך , מתפארת בך, מתהללת בך , ואומרת ראו מה בת יש לי בעולם , צדקת , שומרת, יראת שמים , וכך נזכר בכמה מקומות בזוהר הקדוש, כי בכל יום השם יתברך מכריז ברקיע על רווק ורווקה הדרים בכרך ואינם חוטאים .כנזכר במסכת פסחים קיג, א. אמר רבי יוחנן על שלשה הקדוש ברוך הוא מכריז בכל יום על רווק או רווקה הדרים בכרך ואין חוטאים, על עני המחזיר אבידה לבעליה, ועל עשיר המפריש מעשרותיו בסתר.

דעי בת ישראל יקרה כי המפתח לחיים בעולם הזה ובעולם הבא הוא ביד האשה, כי אם שמרה על צניעותה, הרבתה קדושה וטהרה בעם ישראל ובעולם כולו, הכניעה את כוחות הרשע והטומאה, וסילקה גזירות קשות ורעות מכל העולם. אך חלילה ההיא החוטאת ומתנהגת בפריצות, גורמת אסונות כבדים לכל העולם, כי התורה הקדושה אומרת כי השם אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפנין, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך.

זה היה חטאם של דור חורבן בית ראשון ככתוב בספר ישעיה פרק ג פסוק ז. ויאמר השם יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומסקרות עיניים הלוך וטפוף תלכנה וברגליהם תעכסנה. ובמסכת יומא ט, ב. בכה רבי יונתן ואמר כי היו הולכות צעד ארוך וצעד קצר, ובקומה זקופה כדי למשוך את עיני הבחורים, וממלאות כוחלא בעיניהם, והיו מניחות מור וריח אפרסמון בעקביהן וכשהיו עוברות ליד בחורי ישראל מכות בעקביהן ומתיזות בושם עליהם, ומכניסות בהם יצר הרע כארס של נחש.ואחרי כן אמר הנביא ישעיה ג, כד. תחת בושם מק יהיה, שבשרם נמק, ותחת חגורה נקפה, ותחת מעשה מקשה קרחה, שנעשו קרחים קרחים. ולכן על בחוריו לא ירחם, שבגלל הדבר הזה נפלו בחורי ישראל להרג ולשבי השם יצילנו.

בתי היקרה, בידך למנוע כל האסונות הללו, ולכפר על עם ישראל, חזקי ואמצי ואל תפלי ברוחך, רבבות רבות של מחנות מלאכי עליון מצפות לך, מלוות אותך ושומרות עלייך, רק תני יד, תבקשי, תתפללי, תני מבט לשמים והכל יסתדר. זכרי את אמותינו הקדושות שרה רבקה רחל ולאה, והיו לך למשמרת עולם, והן יתפללו עלייך בשמים להצילך מיצר הרע ומעין הרע ומכל דבר רע, ותמצאי את ובנות ישראל הכשרות ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכן תמיד.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל