בסיעתא דשמיא


מאמרים

ציטוטים קצרים מדברי הפוסקים בעניין לבישת פאה נכרית ברשות הרבים


רבי יששכר דב רוקח מבלעזא זי”ע: “כל מי שלומד בשולחן ערוך ביראת שמים רואה היטב שאין חילוק בין שערות עצמן לפאה נכרית שנקרא שייטעל”
אדמו”ר מסאטמר זצוק”ל: “אשה שהולכת עם פאה היא בדיוק כמו שהולכת עם שערותיה רח”ל”
אדמו”ר מסטראפקופ זצוק”ל: “הדק היטב שגם השלטי גיבורים סובר כוותייהו דאסור”
הרב שמואל הלוי וואזנר שליט”א: “ומה נואלו אלו המבקשים להם קולות תחת מסווה של כיסוי ראש מדומה”
אדמו”ר ר’ ישראל אבוחצירא זצוק”ל: “האם אתן חושבות לרמות את הקב”ה בפאה וכאילו בזה אתן יוצאות ידי חובת כיסוי ראש”
הרב בן ציון מוצפי שליט”א: “לכל יהודיה זה אסור כי זה סמל הפריצות והתאווה”
אדמו”ר ר’ חיים מרדכי מנדבורנא זצוק”ל: “רבות נכשלות מחוסר ידיעת חומר האיסור וגם מחטיאות את הרבים בהרהורי עבירה!”
הרב שלום שבדרון זצ”ל: “האשת תלמיד חכם הזו רוצה להיראות כמו סוטה”
רבי נח חיים צבי זצ”ל בעל עצי ארזים: “פשוט דאסור לאשה נשואה להתקשט בפאה נכרית והמורים היתר חדשים מקרוב עתידים ליתן את הדין”
הגר”א מוילנא זצוק”ל: “פאה נכרית פירוש - שאין לה שיער נוטלת שיער ומכנסת תחת הצעיף כדי שתתראה בעלת שיער”
בעל ייטב לב מסיגעט זצוק”ל: “הלא שער אסור, ואם הוא נעשה באופן כי ידמה לשער, אם כן הכל אחד הוא”
הגה”ק בעל יסוד העבודה מסלונים זי”ע: “מהמציאות אני רואה שהפאה אסורה מדאורייתא”
בעל “חקל יצחק” מספינקא זי”ע: “בודאי איסור גמור הוא! והעוברת יוצאת בלי כתובה!”
אדמו”ר רבי יעקב יוסף ווייס מספינקא זצוק”ל: “הוא דמי ממש לשער שלה, על כן יש בה איסור דאורייתא, משום פריצות! כמו בראש פרוע לגמריי”!
רבי בנימין רבינוביץ זצוק”ל: “אם לא הפאות והפריזעט’ן של הנשים של שומרי התורה והמצוות, אזי היה משיח צדקינו ממזמן מתגלה לגאלינו”
רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק”ל: “הדבר הראשון שיעשה מלך המשיח שיתגלה הוא שיבער את הפאה הנכרית מן העולם”
בעל דברי חיים מצאנז זי”ע: “אפילו לתת חתיכת משי, שיהיה דומה לשער אסור!”
המהרש”ם מבראז’ן זצוק”ל: “יש להיזהר בקריאת שמע ושאר ברכות שלא לברך נגד אשה המלובשת בפאה”
אדמו”ר מצאנז קלויזנבורג זצוק”ל: “גדולי הפוסקים אוסרים מדינא לצאת בפאה נכרית!”
יעב”ץ זצ”ל: “פאה נכרית שבמקום שערה עומדת, הרי היא כשערה ממש!”
בעל בית אהרון מקארלין זי”ע: “המחלה הנוראה מתפשטת בעולם כפי התפשטות הפאה”
רש”י זצוק”ל (בפירוש על ישעיהו ג’, כד): “מקום שהיו פאות נכריות, שם תהיה מכה המקרחת את הראש”
בעל עצי ארזים זצ”ל: “בטוחני שכל רב שיקל בפאה נוכרית, עתיד ליתן את הדין!”
הרב עובדיה יוסף שליט”א: “לצאת בפאה נוכרית מחוץ לבית, ברשות הרבים, זה כמו שיוצאת בראש מגולה”
אדמו”ר מקרעטשניף שליט”א: “בימינו אין שום הבדל בין השער לפאה”
בעל השומר אמונים זצוק”ל: “גאר נישט מקיל זיין קיין שום קולא כל דהוא... אין שייטלען טראגין אפילו איין טראפ האר”
החיד”א זי”ע: “איך יעלה על הדעת שיהא מותר להראות עצמה כאילו עוברת על דת משה”
בעל השדי חמד זצוק”ל: “לא בשביל נשים כאלו נגאלו אבותינו ממצרים, והן הנה בעוכרינו להאריך גלותינו”
רבי אשר זעליג מרגליות זצוק”ל: “דבאמת אסור הפאה כמו שערה שלה, שיש איסור פריעת ראש בפאה נכרית”
תרומות הדשן: “דודאי איסור גילוי הראש דהתם איננו אלא משום פריצות דגברי”
מרן החכם צבי אב היעב”ץ זצוק”ל: “פאה נכרית יהא אסור לכם וכל מי מיוצאי חלצי שיעבור על דברי צוואתי ואזהרתי בזה, לא יקרא שמי עליו!”...
מרן החתם סופר זי”ע: “פאה נכרית אני אוסרכם באיסור גמור!”
המהר”ם א”ש זי”ע: “והנשים ישמרו ממלבוש פאה נכרית חס ושלום”
הגר”ש וואזנר שליט”א: “לחזור ללבוש כיסוי ראש שלא בדרך פאה נכרית, וכאשר כתב מרן החתם סופר זי”ע בשלחן ערוך, ובצוואתו הקדושה”
המהרי”ל דיסקין מבריסק זצוק”ל: “פאה נכרית שאינה נכרת לכל שהיא לא משיער ודאי אסור, בפרט כשהוא חשש הרהור, גם בלאו הכי יש לומר, דשם רק לחצר אמרו, אבל לרשות הרבים עדיין מנא לן?!”
מרן החזון איש זצוק”ל: “נודף מהפאה ריח של איסור דאורייתא”
רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק”ל (לאשת ת”ח בפאה): “קשה לי לומר עלייך שאת ממש פרוצה, אבל זה שאת דומה לפרוצה, זה דבר ברור”
רבי בן ציון יאדלר זצוק”ל: “פאה נכרית דינה כגילוי שערות ממש!”
מרן שמואל סלנט זצוק”ל: “אצטרך ללכת לכל בתי הכנסיות ולהכריז שזה נגד רצוני ואף מחיתי על כך!”
הסטייפלר זצוק”ל: “בוודאי צריכים להיות ערליכער יוד, ולא ללכת עם פאה”
מרן יצחק יעקב וייס זצוק”ל: “בדורנו נושאות אלפי נשים צדקניות והגונות את נזר הצניעות בראשן, בגאון ותפארת שבקדושה, בכיסוי ראש בלי פאה נכרית, ומקיימות דת יהודית כפשוטו וכמשמעו, ללא כל התחכמויות, ובזאת מקדשות הנשים שם שמיים”
רבי יששכר דב גולדשטיין זצ”ל: “חטא זה גורם לסילוק שכינה מישראל”
רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק”ל: “מכסים את הראש עם דבר שעושים את כל ההשתדלויות שיראה שזה כמו שיער! זה אצלי מאוס מאוד!”
רבי משה אריה פריינד זצוק”ל: “לעורר את לב הציבור להבין חומר הענין ללכת בפאה נכרית”
רבי אשר זעליג מרגליות זצוק”ל: “שיראו אותה כן ברשות הרבים בעלת שער, ויבואו לידי הרהור ומכשול”
רבי אברהם פלאג’י זצ”ל: “כל לחלי להביא לידי הרהורים רעים היינו עניין פאה נכרית”
רבי יצחק אבולעפיא זי”ע: “שכל הלובשים פאה נכרית, אינם יוצאים בהם לרשות הרבים”
רבי יעקב מוצפי זצוק”ל: “איסור חמור וגמור ללכת ולצאת לחוץ בפאה נכרית! ודינה כשער עצמה”
רבי מרדכי שרעבי זצוק”ל: “מי שלובשת פאה היא עצמה נכרית רח”ל”
רבי יחיא שניאור זצוק”ל: “יש לך אשה צדקת, אתה רוצה לעשות אותה רשעית”
רבי יהודה צדקה זצוק”ל: “והעושה כן אין רוח חכמים נוחה הימנו”
רבי בוג’ין סעדון שליט”א: “אסורה משום דחשבי לה כראש פרוע”
בבא סאלי זצוק”ל: “מכינה לעצמה חומר הסקה שבו ישרפו אותה בגהינום”
רבי משה מרדכי מלעלוב זי”ע: “מוטב שהבעל יגזור את פאותיו וזקנו, מאשר שהאשה תלך עם פאה”
רבי יוסף שלום אלישיב שליט”א: “רוב הפוסקים אוסרים, ישנם שניים שלושה מתירים, וגם הם לא מתכוונים לפאות של זמננו היום”


  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל