בסיעתא דשמיא


מאמרים

צניעות הגנה לישראל
בס"ד
בשל מי הרעה הזאת לנו?
הקשר שבין המצב הבטחוני לצניעות בנות ישראל

צוק איתן
צו"ק ראשי תיבות: צניעות וקדושה, ואיתן אותיות תנאי, לרמז שזה תלוי בזה ככתוב (דברים כג, טו): "כִּי ה' אֱלֹקֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ לְהַצִּילְךָ וְלָתֵת אֹיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ [בתנאי-] וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר [אחרת-] וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ".
 
בלי קדושה אין שכינה. הפסוק אומר (דברים כג, טו): "כִּי ה' אֱלֹקֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ, לְהַצִּילְךָ וְלָתֵת אֹיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ, וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ, וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר, וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ". ה' אלוקינו מצווה כל אחד ואחת מאתנו להיות קדושים! ומבטיח לנו: אם יש צניעות אין פיגועים. אם יש צניעות אין מחלות, השם שומר עלינו. אבל אם חס וחלילה יש פריצות אז מתקיים בנו: "וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ" ואזי ח"ו יש הסרת שכינה ובלי השראת השכינה, בלי שמירת הקב"ה עלינו, ממילא אנחנו נתונים ביד אויבינו.

בעל השומר אמונים זצ"ל כתב בקונטרס הצוואה (מתורגם מאידיש): "ודעו כי האשה שהולכת בצניעות ומתכוונת לשם שמים מגינה על חלק מהדור ותזכה לעתיד למה שאף מלאך גדול לא יזכה לו. וכל הצרות שיש לישראל בעוונותינו הרבים מגיעות רק מחמת הפריצות של הנשים".

ובספר שומר אמונים העתיק ממכתב רבינו השייך וזו לשונו: "וגם תמסרו נפשכם מאד מאד על צניעות בני ביתכם, כי בלי ספק שכל הצרות הצרורות נצמחים אודות הפריצות שבדור בעוונותינו הרבים".

וכתב בספר טהרת הקודש: "הלא אם תשאלי בת ישראל על מה עשה לי ה' ככה, לכן דעי לך בת ישראל כי תתבונן בנפשך שהכל בשביל פגם הפריצות שעל ידי זה נמשך פגם היסוד אשר חדא מילתא (עניין אחד) היא, כי זה הפגם התחיל והתפשט מעון הפקירות והפריצות רח"ל".

וכתב נכדו של אחי הגר"א ר' מאיר בן אליהו זצ"ל (בספר נחלת אבות): "וכל השנאה שהאומות שונאים אותנו הוא הכל מחמת שאנו מתהדרים במלבושים נאים ומהודרים".

ופירש ה"מערכי לב" את הפסוק
(תהלים מה, יג): "וּבַת צֹר בְּמִנְחָה פָּנַיִךְ יְחַלּוּ עֲשִׁירֵי עָם" בזו הלשון: "העמים יכבדוכם בזכות הצניעות".

וכתב מרן החפץ חיים זצ"ל במכתב (מאיר עיני ישראל עמ' ק"י) וזו לשונו: "והנה ידוע לכל, שפורצת תבערה בכרם המלך והלהבה גדולה מאד, הכרוז יוצא מגדולי המלך לאנשי העיר: התחזקו, התחזקו כולכם לכבות האש באיזו עצה שתוכלו, כי כרם המלך בוער באש ואם תתעצלו בדבר תדעו כי בנפשיכם הוא ח"ו, ומורדים תקראו, כי אינכם חוששים לכבודו, ואם תתחזקו כראוי ותכבו את האש יקבל כל אחד את שכרו ורוב כבוד לפי ערך התחזקותו.
כן הדבר בענייננו כי הנה ידוע שכל ישראל נקראים כרם ה' כמו שנאמר: כי כרם ה' צבקות בית ישראל (ישעיה ה') ובעוונותינו הרבים תבערה גדולה נפלה בכרמו בכמה מקומות ע"י ה'מודה' הגרועה הזו, כי מתגבר כח הטומאה מאד ע"י זה... וממילא נפסקה ההשפעה והברכה מכל אחד ואחד בעסקיו! ונסבבו ע"י זה כל הצרות הרעות! כמו שכתוב בספרים הקדושים... והכתוב צווח ואומר והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר. הרי שתלה הכתוב קדושתינו בזה הענין, ומה שהיה צריך היצר הרע מלפנים לעמול כמה שנים התחכם היום ועושה זאת בזמן קצר וכו'". עד כאן לשונו.

לפני מאה וחמש שנים בשנת תרס"ט בחודש סיון כארבעה חודשים לפני פטירתו של הבן איש חי זיע"א נכנסו אליו כמה אנשים ובתוכם התגנב פנימה הנער סלמן זליכה ז"ל בהיותו כבן ארבע עשרה (אביו של הגאון רבי יוסף זליכה זצ"ל רבה של פרדס כץ, שברבות הימים פרסם זאת בקובץ לזכרו של הבא"ח בשנת תשל"ה בחיי אביו רבי סלמן ז"ל) והם שאלו את הבן איש חי האם בשנה הבאה שנת תר"ע יבוא המשיח, היות וכתוב בתהלים (פרק מד, ג) 'תרע לאומים ותשלחם' הבא"ח השיב בשלילה, משום שהגמרא מונה את סימני הגאולה, והסימנים הללו לא הגיעו, ומנה להם את כל הסימנים הכתובים בגמרא בסוף מסכת סוטה.
ושוב הם שאלו וביקשו מהבא"ח שיתן להם סימנים נוספים על ביאת המשיח, ואז אמר להם הבא"ח בזו הלשון: "חזות קשות הוגד לי, אך לכבודכם אני אומר, יגיע זמן שבנות ישראל ילבשו חצי כסות ובסיבתן בחורי ישראל נהרגים".

הלכות צניעות לנשים אינן בנויות על הרגש ועל רגשות פנימיים אלא על הלכות מבוססות עם מקורות בדיוק כמו הלכות שבת, נשתדל כולנו להצמד להלכה בדיוק כמו הלכות שבת ושאר חלקי התורה, כאשר גדולי ישראל מכל החוגים והעדות הורו על חובת לימוד הלכות צניעות, ולשאוף ללכת בעקבי הצאן כפי שהלכו אמותינו הקדושות. ובזכות זה נזכה לישועת עולמים במהרה בימינו אמן.

וכאן המקום להמליץ על הספר הנפלא "תבורך מנשים", ספר לחיזוק הצניעות של בת ישראל המכיל דברי חיזוק בהשקפה, במעלת המצוה, חשיבותה ושכרה וכן לימוד הסוגיות ההלכתיות עפ"י המקורות.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל