בסיעתא דשמיא


מאמרים

השפעת המים / י. זיידנר
בס"ד

השפעת המים

הזוהר הקדוש פרשת נשא דף קכד עמוד א מלמד שמאז שאכל האדם מעץ הדעת טוב ורע יש בו בחינת טוב ובחינת רע, שהוא טוב לטובים ורע לרעים, ובגינו נאמר במרה, ולא יכלו לשתות את המים כי מרים הם, לפי שהיו ישראל מעורבים בערב רב שהם רעים והחטיאו את ישראל, וכולם היו בסוד עץ הדעת טוב ורע שביצירה, והיה צריך לברר מהם הטוב מהרע על ידי העץ שהשליך משה לתוך המים, ועל זה נאמר ויורהו ה' עץ וישלך אל המים וימתקו המים. ובזמן שהערב רב היו מחטיאים לישראל היו כאילו כולם מצד היצר הרע, ועל כן המים חזרו כולם להיות מרים, כדי לבדוק אותם כסוטות. והעץ המר שהשליך משה לתוך המים היה כעין הניסיון של הסוטה, שאם סטתה תחת בעלה, אותם המים שהשקו אותה חזרו להיות מרים ועל ידם נתקיים מה שכתוב וצבתה בטנה ונפלה ירכה. ואם לא סטתה תחת אישה, מה כתיב, ונקתה ונזרעה זרע, דהיינו שתוליד בנים קדושים. אף כאן במקרה שבדקו את ישראל במים, כתיב, וימתקו המים כי כולם נמצאו טהורים. וכן כותב שם הזוה"ק שכעין זה ינסה הקב"ה את ישראל לפני הגאולה האחרונה, כדי לברר את הנשמות הקדושות מן הנשמות הטמאות, ינסה הקב"ה את ישראל על ידי שיכביד עליהם עול הגלות והצרות, והצדיקים המאמינים בה' שכל הצרות הם רק ניסיונות ולטובה, אלו יתלבנו ויטהרו מטומאתם, ויתדבקו בקונם ביתר שאת בתשובה ותפילה, והרשעים יצאו מכלל ישראל וישתמדו ויאבדו מתוך הקהל ולא יראו בטוב ה'. וזהו שכתוב יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, דהיינו אלה שהם מצד הטוב יתבררו ויתקיימו בזכות שיעמדו בניסיון.

וראינו בספר המהפך שהביא תוצאות מחקר של חוקר יפני בשם ד"ר מסארו אמוטו שהוכיח באמצעות בדיקה מקרוסקופית שהמים מושפעים מדיבורים שנשמעים על ידם. וכך לאחר שהוצבו מים טהורים ממעיין או מנהר וטופטפו טיפות לצלוחית והוקפאו. ממים שנחשפו למילים חיוביות נראו צורות קריסטל סימטריות ויפות, ואילו ממים שנחשפו לדיבורים שליליים התקבלו צורות מכוערות. ובעקבות מחקר זה בדק גם סטודנט לכימיה בשם תומר רביאב מאוניברסיטת בר אילן את השפעת כח הדיבור על המים וערך מחקר אחר בו השקה שלוש צלוחיות פולי שעועית על מצע צמר גפן במים במשך שבועיים. צלחת אחת הושקתה במי ברז רגילים ללא שום דיבור או מחשבה מיוחדת, את הצלחת השנייה השקה בליווי קללות. את הצלחת השלישית השקה תוך כדי אמירת מזמורי תהלים ולאחר שבירך על המים שהכל נהיה בדברו. התוצאות לאחר שבועיים של השקייה העידו שישנו קשר ישיר בין נביטת פולי השעועית לאיכות הדיבור על המים. פולי השעועית שהושקו במים שבירך עליהם ואמר תוך כדי השקייה מזמורי תהלים צמחו לגובה. פולי השעועית בהשקיה הרגילה ללא המילים נבטו וצמחו מעט, ואילו הפולים שהשקייתם לוותה בקללות לא נבטו כלל.

מאמר זה אינו מביע איסור הלכתי כלשהו, אלא מוגש כחומר למחשבה בלבד. בהתאם לנתונים שהצגנו לעיל על השפעת המים ממעשי האדם והשפעת המים על האדם, נחשוב מה קורה כאשר באים לשחות בבריכה נפרדת, כאשר קודם לכן באותם מים שחו אנשים ונשים במעורב ועברו שם על איסורים חמורים של אבזרייהו דגילוי עריות, פריצות, ראיות אסורות, הרהורים רעים, לרבות הרהור באשת איש, נגיעות אסורות וכו', כאשר נבראו שם אלפי מלאכי חבלה וכדאמר ושעירים ירקדו שם ולילי' שולטת שם ביד רמה. כמו שמובא בספר מעבר יבוק פרק טו: ולילי' יש לה מָבוֹא להלביש כוחותיה הטמאות באשה פרוצה... וכמו שהאשה ביום יוצאה פרועת הראש בשוק ופרומה או שאר מיני פריצות כדאמרינן בכתובות, למקום ההוא נדחית נפשה בלילה בכוחות ההפקר. עכ"ל.

ובעוד יהודי שומר מצוות נוטל ידיו בבוקר בעת היקיצה, כדי להסיר מעליו את הטומאה ששורה עליו בזמן השינה, ומשליך מים אלה מכיוון שהם טמאים, באים בהמוניהם אנשים שאינם נוטלים את ידיהם בנטלה בבוקר ונכנסים לתוך מי הבריכה ומטמאים אותם.

אם כן, איזו השפעה משפיעים אותם מים שנזדהמו בטומאות הקשות האלה, על אותם רוחצים תמימים שבאו לרחוץ שם לאחר מכן בהפרדה?

ודבר נוסף ששמענו לא מכבר, פאנית יצאה בפרסום: קני פאה וזכי את הרבים, בכל רכישת פאה ייתרם קוּלֶר מים לבית המדרש. ותמהנו איך פאנית מחטיאת הרבים יכולה לגרום לקונה שלה לזכות את הרבים על ידי כך שתקנה פאה, שבמהותה הינה אבזרייהו דגילוי עריות המיועד להחטאת הרבים? הנה מצא לו היצר הרע דרך לחדור אל בין כתלי בית המדרש, ישירות אל ללומדי התורה להשקותם במים המאוררים. מים שנתרמו על ידי רכישת תועבה. כיצד תשפיע שתיית המים על יכולת הלימוד של אותו אברך?

ומה תהא השפעת הפאה על אשה החובשת אותה?

 

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל