בסיעתא דשמיא


מאמרים

השפעת הפאה על הנפש / י. זיידנר
בס"ד

השפעת הפאה על הנפש

בידוע שיש ניצוצות קדושה וטומאה בבגדים שנלבשו על ידי לובשיהם. וכן השפעה על הנפש בכל דבר שהאדם ניזון ממנו, כפי שכתוב בתורה לגבי מאכלות אסורים (ויקרא יא, מג): "אַל תְּשַׁקְּצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם, וְנִטְמֵתֶם בָּם", אומרת הגמרא במסכת יומא (לא.): "וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם וְנִטְמֵתֶם בָּם - אל תקרי ונטמאתם אלא וְנִטַמְטֵם", היינו שמאכלות אסורים בכוחם לטמטם את הנפש.

כך גם לגבי פריצות כבר נכתב בזוהר הקדוש (פרשת נשא דף קכה עמוד ב) - תּוּנְבָּא - טירוף הדעת זו המכה שתבוא בגין חוסר צניעות. וכפי שידוע שיש בכח טליתו של צדיק להשפיע קדושה על הלובש אותה, וכן גם סגולות נפלאות לאכול מריבת אתרוגים שנעשתה מאתרוג שבירכו עליו צדיקים, כך גם לצד האחר, טומאת הבגד שלבשה אשה חוטאת משפיע טומאה על הלובשת אותו.

הריא"ז מרגליות בספר עמודי ארזים (עמ' לב) מביא את דברי רבי שלום שבזי זצ"ל מכתבי יד קדמוניים וזו לשונו: "מהיכן נחלו ישראל קֹשִׁי עורף? מאותן עורות עיזים (של עֵשָׂו) שהלבישה רבקה ליעקב, דכתיב: וְאֵת עֹרֹת גְּדָיֵי הָעִזִּים הִלְבִּישָׁה עַל יָדָיו וְעַל חֶלְקַת צַוָּארָיו (בראשית כז טו) וְעָשׂוּ רושם לדורות". עכ"ל.

וכן הביא (שם) את לשון השל"ה הקדוש (בשער האותיות אות ח'): "המלבושים לבוש הגוף, והגוף לבוש הנפש, ובטהרות המלבושים יתעורר טהרות הגוף, וטהרת הגוף יעורר טהרת הנפש", וכן כתב: "עוד שמעתי בשם גדול אחד שהביא ראיה שגופא בתר לבושא גריר (שהגוף נגרר אחרי הלבוש) וכל מה שהאדם לובש הרי הוא זה".

וכן מובא בספר שומר אמונים (מבוא השער יא) וזו לשונו: "וסיפר שפעם אחת היה אצל הבעל שם טוב זי"ע על יום הכיפורים, והבעש"ט הלך לחוץ ופשט את הבגד הלבן (הקיטל), והלך רבינו ר"ר בער זי"ע והיה ממשמש בהקיטל של הבעש"ט, ותיכף נתלבש בו יראה גדולה ועצומה כל כך שהיה נצרך להשכיבו במיטה, וכמדומה שנתעלף ובקושי שהיו יכולים להחיותו.

ונוכל להתבונן אם זה הקדוש והנורא רבי ר' בער זי"ע שהיה במדרגה הגדולה והעצומה, וראש רבן של כמעט רוב הצדיקים והקדושים של אחר הבעש"ט, ומי יכול לשער גודל ועוצם מדרגות יראתו הנוראה, ועם כל זה לא היה יכול לסבול כמעט רגע המישוש של הקיטל של הבעש"ט, שהיה זורח עליו אור גדול על ידי קדושת התפילה הקדושה שלו". עכ"ל.

מצינו שהשפעת הבגד על האדם עצמתית עד מאד, אם כן, קל וחומר שער שצמח על ראשה של גויה ומכיל בתוכו את הקוד הגנטי של אותה אשה הכוללת גם את כל תכונות נפשה, אותו שער שליווה אותה במעשיה המטונפים, וקל וחומר אם יש באותה פאה תערובת שער שהוקרב לעבודה זרה, כמה טומאה היא משפיעה על נפש האשה שמניחה את התועבה הזאת על ראשה.

וכפי שמובא במעבר יבוק (פרק טו) "ולילית (לא לקרוא שמה בקול) יש לה מָבוֹא להלביש כוחותיה הטמאות באשה פרוצה", היינו שכוחות טומאה שולטות באותה אשה. וכפי שביאר הגר"א (בפירוש מאורות הגר"א על משלי פרק א' פסוק כ"ג) שבוראת בחטאיה רוח טומאה שלא נחה ולא שקטה עד שתעשה עוד עבירות כאלה וגורמת לה הנאה גדולה מכך.
 
 
המאמר הועתק מתוך הספר "תבורך מנשים"

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל